Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci

Zwierzęta hodowlane


Stosowanie ProBio Emów™ w hodowli zwierząt
(bydło mleczne i mięsne, trzoda chlewna oraz drób)

Bydło

 • Przejęcie środowiska hodowlanego
  Pierwszy zabieg należy wykonać ze szczególną starannością opryskując całą oborę od posadzki po dach 10% roztworem EmFarma™ (1 litr EmFarma™/9 litrów wody). W zależności od sposobu chowu, ilości ściółki i odchodów, systemu wietrzenia  należy zużyć od 5 do 10 litrów EmFarma™/100 m². Chcąc uzyskać szybko efekty, należy w pierwszym tygodniu powtórzyć ten zabieg.
  Następne zabiegi należy wykonywać cyklicznie przynajmniej raz w tygodniu stosując od 2 – 5 litrów EmFarma™/100 m².
  Opryskujemy ściany, podłogi, ruszta, stanowiska, maty oraz co bardzo ważne również bydło.
  Bardzo istotne jest dokładne opryskanie pomieszczeń i stanowisk dla cieląt.
  Wykonanie w/w czynności skutkuje:

  - likwidacją odorów pochodzących z emisji gazów takich jak: amoniak, siarkowodór, merkaptany;
  - redukcją populacji insektów, w tym much, muszek i komarów.

  Dużym ułatwieniem jest stosowanie zamgławiania w miejsce oprysku. Do zamgławiania użyć 1 litr EmFarma™ na 50-200 m³, w uwodnieniu 2-5 krotnym. Zabieg w zależności od nasilenia występujących odorów należy wykonywać 2 do 3 razy w tygodniu.


 • Zakiszanie kiszonek

  Dawka od 0,3 do 2 litrów Pro-Biotyk (em15)™/1 tonę zakiszanego materiału. W przypadku sianokiszonek z traw i lucerny w belach dawka powinna wynosić od 0,3 do 0,7 litra Pro-Biotyk (em15)™/1 belę. Rozcieńczenie preparatu winno być takie, aby umożliwiało równomierne rozprowadzenie go.
  Do zakiszania w pryzmie należy dodać 0,3 - 0,5 litra Pro-Biotyk (em15)™/1 tonę kiszonki kukurydzy, 1 – 1,5 litra/1 tonę kiszonki traw i lucerny i do 2 litrów/1 tonę zakiszanych nasion kukurydzy.
  Kiszonka, w której przebiega prawidłowy proces zakiszania, nie zagrzewa się. Nie tworzą się pleśnie, ani na obrzeżach pryzmy, ani w miejscu pobierania kiszonki.


 • Ożywianie -  rewitalizacja wody

  Dawka 1 litr Pro-Biotyk (em15)™/1000 litrów dziennie podawanej wody. Woda zrewitalizowana jest doskonałym siedliskiem pożytecznej mikroflory. Oczyszcza organizm, wzmaga trawienie. Tak zrewitalizowaną wodę podawać do picia przynajmniej raz w tygodniu.
  Zdaniem części hodowców dobre wyniki uzyskuje się przez codzienne podanie tak zrewitalizowanej wody przez kilka godzin i wówczas nie stosują Pro-Biotyku (em15)™/do karmy.


 • Dodatek do pasz - Pro-Biotyk (em15)™, Bokashi ProBiotics™

  Dawka 50-70 ml Pro-Biotyku (em15)™/1 krowę, oraz 20 ml/1 cielę.
  Dawki te należy dodać do paszy 1 – 2 razy w tygodniu.

  W przypadku skarmiania  kiszonki szczepionej Pro-Biotykiem (em15)™ nie ma potrzeby dodawać Pro-Biotyku (em15)™, czy też innych ProBio Emów™ do paszy. W celu dodania Pro-Biotyku (em15)™ do paszy można zraszać karmę z użyciem opryskiwacza, lub konewki.
  Tam, gdzie pozwalają na to warunki techniczne, preparat podajemy do mieszalnika, linii dozującej, TMR, itp. Pro-Biotyk (em15)™  rozcieńczamy taką ilością wody, by swobodnie go rozprowadzić na zadawaną paszę.

  Pro-Biotyk (em15)™
  podnosi walory zdrowotne i smakowe zadawanej paszy oraz zwiększa stopień jej wykorzystania.


  Dobre wyniki daje dodawanie po 10 – ml do mleka w pierwszych dwóch tygodniach karmienia. Niestety, nie należy podawać do mleka zakwaszonego. Probiotyczne mikroorganizmy blokują rozwój bakterii coli regulują pH i dlatego to one pełnią funkcję zakwaszacza i regulatora. Dlatego dobre wyniki uzyskuje się u cieląt, które otrzymują mleko nie zakwaszone, a zaszczepione Pro-Biotykiem (em15)™.
  Praktyka stosowania ProBio Emów™ wskazuje, że zawsze kiedy karma jest zakwaszana nie należy dodawać do niej ProBio Emów™

  Zwiększone dawki Pro-Biotyku (em15)™  stosuje się w przypadku wystąpienia biegunki.
  Zwierzęta dorosłe – podać 0,5 do 1 litr Pro-Biotyku (em15)™, jeżeli biegunka nie przechodzi powtórzyć tę dawkę 2-3 krotnie.
  Cielęta małe – podać jednorazowo 50-100 ml Pro-Biotyku (em15)*
  Cielęta starsze – podać jednorazowo 150-250 ml Pro-Biotyku (em15)*
  Bezwzględnie opryskiwać cielętnik co drugi, trzeci dzień w uwodnieniu 1:9, ze szczególnym uwzględnieniem nasączenia ściółki.
  *ewentualnie powtórzyć w następnych dniach

  Jeżeli kiszonka jest zaszczepiona ProBio Emami™ można zrezygnować z dodatkowego szczepienia TMR ProBio Emami™. Również nie podajemy ich do TMR, gdy Pro-Biotyk (em15)™ dodajemy do picia.
  Bokashi ProBiotics™ można użyć jako dodatek do paszy dla krów mlecznych, bydła mięsnego i jałówek. Są to fermentowane otręby pszenne z probiotycznymi mikroorganizmami. Do 1 tony paszy dodać 2 kg Bokashi ProBiotics™.


 • Zabezpieczanie przed pleśnieniem magazynowanych płodów w tym słomy i siana

  Dawka 1 litr EmFarma™/1 tonę słomy czy siana. Stosujemy jednorazowy oprysk w możliwie najmniejszym uwodnieniu umożliwiającym dobre rozprowadzenie EmFarma™ w magazynowanych produktach. W przypadku miejscowego wystąpienia pleśni powtarzamy oprysk.
  W wyniku braku odpowiedniej ilości pożytecznych mikroorganizmów w środowisku, magazynowane płody podatne są na pleśnienie. Wytwarzane przez pleśnie mykotoksyny dyskwalifikują każdą paszę.
  Zaszczepienie EmFarmą™ skutecznie blokuje rozwój pleśni, nawet przy podwyższonej wilgotności oraz podnosi walory smakowe zadawanej paszy, jak i zwiększa stopień jej wykorzystania.


 • Zabezpieczenie wymion i strzyków przed infekcjami

  Używając 5 – 10 krotnie  uwodnionego Pro-Biotyk (em15)™, należy  przetrzeć wymiona ściereczką zwilżoną roztworem, a strzyki zasklepiać poprzez zanurzenie w kubku, lub przeznaczonym do tego naczyniu.
  Czynności te wykonujemy tylko po udoju (strzyk po udoju jest otwarty nawet do 40 min.). Nie stosować przed udojem, ponieważ może to zwiększyć ilość drobnoustrojów w mleku. Dlatego też przed udojem najlepiej przemyć wymiona letnią wodą.
  W okresach mrozów zabezpieczanie strzyków uwodnionymi probiotykami zdaniem części użytkowników może powodować pękanie strzyków. Mając na uwadze negatywne spostrzeżenia niektórych użytkowników wdrożenie Pro-Biotyku (em15)™ do zabezpieczania strzyków po udoju należy czynić z rozwagą obserwując ich zachowanie się i stan wymienia.


 • Wypieranie przyczyn infekcji skóry

  Można stosować Pro-Biotyk (em15)™ bez dodatkowego uwodnienia, spryskując lub przecierając uszkodzone miejsca.
  Pożyteczne mikroorganizmy przeciwdziałają rozwojowi grzybic i parcha. W przypadku ich występowania miejsca zainfekowane spryskiwać co kilka dni 100% roztworem Pro-Biotyk (em15)™, czy też  EmFarma™. Możliwe jest stosowanie tych preparatów rozcieńczonych wodą 3-4 krotnie.


 • Czyszczenie stanowisk udoju, osprzętu i pomieszczeń z socjalnymi włącznie

  EmFarma™ skutecznie usuwa zabrudzenia, a zwłaszcza zabrudzenia tłuste. Miejsca zabrudzone należy wstępnie spłukać, a w razie potrzeby przetrzeć, a następnie spryskać – zwłaszcza rowki i trudno dostępne miejsca. Do nawilgocenia miejsc które mają być czyszczone stosuje się jedną część EmFarma™ i 30-50 części wody.


 • Fermentacja obornika

  W celu fermentacji zgromadzonego obornika należy jednorazowo użyć
  1 do 2 litrów EmFarma Plus™ na 1 m³. W zależności od miejsca składowania obornika (pryzma, obora głęboka) oraz jego wilgotności, należy użyć odpowiedniej ilości wody do rozcieńczania 1 litra EmFarma Plus™, tzn. ok. 10 – 20 litrów.


 • Uszlachetnianie gnojówki i gnojowicy

  Dawka: 2 litry EmFarma Plus™/1 m³ gnojowicy i 1-2 litry EmFarma Plus™/1 m³ gnojówki (2 litry jeżeli na dnie zbiornika jest gruba warstwa osadu).
  Po zalaniu EmFarma Plus™ do zbiornika gnojówki czy gnojowicy, należy lekko ją zamieszać. Jeżeli 2 – 3 dni po zastosowaniu EmFarma Plus™ utrzymuje się nadal odór, należy zabieg powtórzyć i ewentualnie zwiększyć dawkę.
  Dozując EmFarma Plus™ do kanałów wewnątrz obiektów, należy wykonać kilka zabiegów w odstępach 2-3 dniowych, aż do zlikwidowania odoru.


  Podsumowanie:
  Najważniejszym zabiegiem dla dobrostanu stada jest opryskiwanie całej obory wraz ze zwierzętami. Kolejnym elementem jest doszczepianie kiszonek. Dalsze zabiegi, to sporadyczne dodatki do picia i reagowanie w momentach osłabienia organizmu i różnych niewydolności.
  Nie należy jednocześnie stosować wszystkich form aplikacji w pełnych zalecanych dawkach, ponieważ spowoduje to zbytnie przyspieszenie procesu trawienia i rozstrój organizmu.
  Jeżeli jest właściwie i często opryskana obora, to zwierzę ma ciągły kontakt z ProBio Emami™, powietrze jest nasycone pożyteczną mikroflorą, nie ma miejsc zagniwania i to najczęściej wystarcza. Średnie zużycie 1 - 1,5 litra ProBio Emów™ na krowę w ciągu miesiąca, sumując wszystkie formy aplikacji, wystarcza do utrzymania właściwego dobrostanu w oborze.
  Dobrym wsparciem dla dobrostanu zwierząt jest włączenie do dokarmiania i szczepienia ściółki Bokashi ProBiotics™. Dlatego poza dodaniem do karmy można Bokashi ProBiotics™ rozsypywać po rusztach, na legowisku, na zawilgotnioną ściółkę, aplikując od 20g do 50g/m².

Trzoda chlewna

 

 • Opryski chlewni. Likwidacja odorów
  Sposób stosowania ProBiotechnologii zależy od typu hodowli. Tam gdzie mamy do czynienia   z chowem na rusztach, należy przede wszystkim zadbać o utrzymanie procesu fermentacji gnojowicy znajdującej się w zbiornikach pod rusztami i szczepić gnojowicę.Pierwsze szczepienie zgromadzonej gnojowicy należy wykonać stosując minimum 2 litry EmFarma Plus™/1 m³ gnojowicy. Należy starać się wprowadzić EmFarma Plus™ na dno zbiornika, tak aby mikroorganizmy znalazły się we frakcji stałej zalegającej na dnie.  Jednocześnie kojce spryskać roztworem EmFarma™ uwodnionym 10-krotnie.W początkowym okresie wymagane są częstsze opryski – do dwóch w tygodniu. Po pierwszym miesiącu, jeżeli zmniejszy się siła wyczuwanego odoru, można zabiegi ograniczyć do jednego w tygodniu. Szczególną uwagę należy przywiązywać do kanałów gnojowicowych.W miejscach gdzie systematycznie usuwa się obornik, należy szczepić świeżą ściółkę (np., przy pomocy opryskiwacza) stosując minimum 1 litr EmFarma™/1 m³ uwodniony 10-krotnie.Systematyczne stosowanie ProBio Emów™ w chowie i hodowli świń, poprzez opryski kojców, ściółki, ścian oraz stosowanie zrewitalizowanej wody zupełnie wystarcza do skutecznego zaszczepienia gnojowicy.Dlatego też nie ma potrzeby dodatkowego jej zaszczepiania.W przypadku chowu świń na ściółce głębokiej należy dokładnie wykonać pierwsze szczepienie obornika stosując od 3 do 5 litrów EmFarma™/1 m³ obornika, lub 2-3 litry EmFarma Plus™. Należy użyć takiego rozcieńczenia wodą, aby dobrze i dokładnie nasączyć obornik.Przy wysokości warstwy obornika przekraczającej 40-50 cm, poza zabiegiem powierzchniowym, należy dodatkowo wlać roztwór wody z EmFarma Plus™ w  otwory wykonane np. kołkiem. Dalsze zabiegi w postaci oprysków (takie same jak opisane wyżej) w zupełności pozwalają, aby obornik został prawidłowo zaszczepiony i fermentował w miejsce dotychczasowego zagniwania.Świetnym wsparciem dla EmFarmy Plus™ aplikowanej do obornika jast Bokashi ProBiotics™, które rozsypujemy w kojcu w ilości 50g/m².Uwaga! Skuteczność działania ProBio Emów™ zależy w dużej mierze od dokładności wykonywanych zabiegów. Dlatego opryskując posadzki, ściany, ruszta, warto najpierw spłukać je wodą z niewielką ilością EmFarmy™: 1 litr EmFarmy™/50 litrów wody i dopiero tak przygotowane powierzchnie opryskać 10% roztworem EmFarma™ (1 litr EmFarma™/9 litrów wody).Wielu producentów praktykuje częste - nawet co drugi dzień - zamgławianie chlewni, stosując 1 litr EmFarma™/50-75 m³ kubatury. W zależności od urządzenia do zamgławiania stosuje się roztwór EmFarma™ rozcieńczony 2-5 krotnie. EmFarma™ stosujemy również we wszystkich pomieszczeniach towarzyszących chlewni, w tym socjalnych, spryskując posadzki, ściany, sufity jaki  odzież  roboczą roztworem EmFarma™ uwodnionym w proporcji 1:10. Szczególnie przyjaznym zapachowo preparatem do mycia pomieszczeń socjalnych jest nowej generacji preparat BioKlean soft™ i ProBio Cleaner™. W hodowli trzody  przy dobrze zbilansowanej paszy, nastawieniu na jakość mięsa i mniejszej obsadzie dawki zalecane do fermentacji obornika i gnojowicy można zmniejszyć co najmniej o połowę.
 
 • Rewitalizacja wody
  Stosować od 3 do 4 litrów Pro-Biotyku (em15)™/1000 litrów wody.Tak przygotowana woda daje świetne rezultaty hodowlane. Hamuje również występowanie chorób układu oddechowego. Wpływa na zdecydowaną poprawę procesów trawiennych   i tym samym na lepsze wykorzystanie zadawanej paszy.

 • Dodatek do paszy
  Pro-Biotyk (em15)™ do paszy płynnej w ilości 1-2 litrów/1 tonę, lub 3 litrów/1 tonę paszy suchej. Wypiera pleśnie, zapobiegając powstawaniu mykotoksyn.Można również dodać Bokashi ProBiotics™ w ilości 3-5 kg/1 tonę suchej paszyZwiększona obecność pożytecznej mikroflory wpływa dodatkowo na ułatwienie trawienia i przyswajalność substancji odżywczych przez przewód pokarmowy zwierzęcia.Nie należy dodawać Pro-Biotyku (em15)™ do pasz gotowych z zakwaszaczem.  Probiotyczne mikroorganizmy blokują rozwój m.in. bakterii coli, regulują pH i dlatego to one pełnią funkcję zakwaszacza i regulatora.
 
 • Dawki specjalne
  Maciory:  na 14 dni przed oraz do 10-12 dni po oproszeniu – Pro-Biotyk (em15)™ 100-125 ml/1 szt. podczas każdego karmienia.

  Prosięta: zaraz po urodzeniu podać kilka kropli (ok. 5 ml.) Pro-Biotyk (em15)™/1szt.
  Warchlaki: do 20 ml Pro-Biotyk (em15)™/1 szt. dziennie.
  Tuczniki:  Pro-Biotyk (em15)™ - 20-30 ml/1 szt. dziennie.
   

 

Drób hodowany


 • Czyszczenie kurnika po zakończeniu cyklu produkcyjnego

  Po usunięciu z kurnika pomiotu i słomy, wykonujemy oprysk – nawilżenie roztworem 1 litr EmFarma/50 litrów wody. Ułatwi to nam usunięcie i wymycie pod ciśnieniem pozostałych zanieczyszczeń.


   
 • Higienizacja-zasiedlenie ProBio Emami™ kurnika przed zasiedleniem

  Przed wniesieniem ściółki należy wykonać higienizację całego kurnika poprzez oprysk 10% roztworem EmFarma™  (1 litr EmFarma™/9 litrów wody).


   
 • Rewitalizacja wody

  Od drugiego dnia po zasiedleniu stosujemy 1 litr Pro-Biotyk (em15)™/1000-4000 litrów wody cyklicznie, co drugi lub trzeci dzień.
  Pro-Biotyk (em15)™ doskonale zastępuje zakwaszacze i zmniejsza potrzebę stosowania antybiotyków.
  Należy pamiętać, że woda podawana do picia nie może być chlorowana i uzdatniana chemicznie. Jeżeli po dodaniu Pro-Biotyk (em15)™ w wodzie wydzieli się osad lub substancja żelująca będzie to dowodem niewłaściwej wody, pozostałości antybiotyków w instalacji, bądź obecności elementów nieobojętnych dla mikroorganizmów. Należy wówczas przepłukać smoczki oraz instalację i kontynuować podawanie wody naprzemiennie z i bez probiotyku. Jeśli jednak substancja żelująca będzie się w dalszym ciągu pojawiać, należy przerwać podawanie probiotyku.
  Kontynuację podawania Pro-Biotyku (em15)™ można rozpocząć dopiero po ustaleniu i usunięciu przyczyny żelowania wody.


   
 • Oprysk ściółki i zraszanie korytarzy, posadzek, ścian oraz sufitów

  Najważniejszym zabiegiem jest oprysk ściółki przed zasiedleniem. Na 100 m² kurnika należy użyć 4-6 litrów EmFarma™ uwodnionego w 40-50 litrach wody.
  Dodatkowo, dopóki ściółka jest nie ubita, należy użyć Bokashi ProBiotics™ poprzez rozsypanie 30g/m².
  Nasycenie ściółki mikroorganizmami ułatwi utrzymanie suchej ściółki i zdrowego stada. Następne opryski ściółki stosujemy co 10 –14 dni w uwodnieniu 1 litr EmFarma™ na 9 litrów wody.
  Zraszanie korytarzy, posadzek i sufitów wykonujemy w taki sposób, aby pokryć powierzchnię do efektu „łzawiących” ścian. Na 100 m² kurnika użyć od 3 do 4 litrów EmFarma™.
  W ostatnich dwóch tygodniach hodowli, kiedy zagęszczenie przestrzeni zajętej przez brojlery jest maksymalne stosować Bokashi ProBiotics™.
  Dawka 30g/ m², a w miejscach bardziej wilgotnych z dużą ilością pomiotu 50g/ m².
  Połączenie zabiegów oprysków EmFarmą™, Pro-Biotykiem (em15)™ i Bokashi ProBiotics™ umożliwi utrzymanie w dobrej kondycji i zdrowiu całe stado.  


   
 • Zamgławianie kurników

  Dawka 1 litr EmFarma™/50-200 m³ kubatury w uwodnieniu od 2 do 5-krotnego. Zamgławianie hal produkcyjnych powoduje odwanianie i odwadnianie powietrza.


   
 • Uszlachetnianie odcieków, pomiotu i ściółki

  Jednorazowe spryskanie pomiotu i ściółki w dawce 1-2 litry EmFarma Plus™/1m³ odcieków, pomiotu i ściółki z reguły jest wystarczające, aby zapewnić im proces niskotemperaturowej fermentacji. Uwodnienie - takie, by zapewniło dobre rozprowadzenie preparatu (ok. 10 – 20 krotne). Tak spryskany kurzeniak nie poddaje się zagniwaniu i nie traci wartości odżywczych dla roślin, bowiem azot i siarka pozostają w nim związane, i nie mogą uwalniać  się w formie amoniaku i siarkowodoru.  Przykład zastosowań ProBio Emów™ na fermach drobiu

  Na jednej z polskich ferm drobiu producent stosuje Pro-Biotyk (em15)™ i EmFarma™ w kurnikach  o powierzchni 1000 m² każdy w następujący sposób;
  •    Do higienizacji przed włożeniem ściółki - 50 litrów EmFarma™ rozcieńczonego w 400-500 litrach wody do oprysku posadzki, ścian i sufitu.
  •    Po rozścieleniu ściółki - zasiedlenie mikroorganizmów w ściółce przez jej oprysk 50 litrami EmFarma™ rozcieńczonego w 500 litrach wody (0,5 litra roztworu/m²)
  •    Po zasiedleniu kurnika pisklętami:
         - dozowanie do picia co drugi dzień przez 8 godzin w ilości 1 litr Pro-Biotyk (em15)™ na  500 litrów wody,
         - polewanie ściółki co 10 dni w dawce 50 litrów EmFarma™ rozcieńczonych w 500 litrach wody.
  Uzyskane efekty to przede wszystkim bardzo dobra waga brojlerów po 5 tygodniach ( 2,3 – 2,4 kg), świetna zdrowotność, spadek upadków, sucha ściółka, praktycznie nieodczuwalny amoniak, suche, czyste i pełne upierzenie brojlerów, zdecydowana poprawa walorów smakowych mięsa co poskutkowało natychmiast zwiększonym popytem.
  Z kolei inny gospodarz w kurniku o powierzchni 500 m² dzięki wdrożeniu ProBiotechnologii™ wyhodował 3 rzuty brojlerów bez wymiany ściółki.
  Po zakończeniu cyklu higienizował kurnik wraz ze ściółką 20 litrami EmFarma™ uwodnionymi w 300 litrach wody.
  Następnie przed rozpoczęciem kolejnego cyklu dodawał świeżej wyściółki szczepiąc ją 5 litrami EmFarma™ rozcieńczonej w 100 litrach wody. Po dwóch i po czterech tygodniach (w trakcie cyklu) aplikował na ściółkę po 20 litrów EmFarma™ w 150 litrach wody.
  Przez cały cykl tuczu podawał do picia stosując: 1 litr Pro-Biotyku (em15)™ na tysiąc litrów wody – codziennie z 4 dniowymi przerwami na podawanie  witamin (2 dni przed i 2 dni po).


  Ważne
  Zgodnie z rozporządzeniem: od początku 2010 roku kontrola na obecność bakterii Salmonella spp. czy Campylobacter spp. na fermach drobiu przeprowadzana jest przez lekarzy weterynarii na 3 tygodnie przed planowanym przemieszczeniem ptaków do rzeźni. Sposób kontroli nie przewiduje pobierania próbek w postaci kału, wymazów, itp. Badanie weterynaryjne jest przeprowadzane sposobem tzw. „próby podeszwowej”, polegającej na tym, że lekarz, po nałożeniu na buty specjalnych nakładek, pobiera próbki ze ściółki w czterech miejscach pomieszczenia hodowlanego. Badanie przeprowadza się z materiału osadzonego na tych nakładkach. Wobec powyższego bardzo istotnym jest bioasekuracja fermy zarówno wewnątrz pomieszczeń hodowlanych jak i jej otoczenia.
Obsługa klienta

Obsługa klienta

Promocje
Sok z rokitnika 100 % Ekologiczny 500 ml
Sok z rokitnika 100 % Ekologiczny 500 ml
35,00 zł 33,00 zł
szt.
Bokashi 6 kg ( 3 x 2 kg) otręby do kompostowania
Bokashi 6 kg ( 3 x 2 kg) otręby do kompostowania
99,00 zł 90,00 zł
szt.
Alginit nawóz ekologiczny (BB 1 tona) pakiet 21 ton TRANSPORT GRATIS
Alginit nawóz ekologiczny (BB 1 tona) pakiet 21 ton TRANSPORT GRATIS
21 840,00 zł 20 790,00 zł
szt.
Alginit nawóz ekologiczny 1 tona BB pakiet 6 ton WYSYŁKA GRATIS
Alginit nawóz ekologiczny 1 tona BB pakiet 6 ton WYSYŁKA GRATIS
6 500,00 zł 6 240,00 zł
Sok z rokitnika 100 % Ekologiczny 200 ml
Sok z rokitnika 100 % Ekologiczny 200 ml
20,00 zł 17,00 zł
szt.
ALGINIT nawóz ekologiczny BB 1 tona
ALGINIT nawóz ekologiczny BB 1 tona
1 310,00 zł 1 260,00 zł
szt.
SmartSil WP 10 kg nawóz krzemowo-wapniowy
SmartSil WP 10 kg nawóz krzemowo-wapniowy
410,00 zł 390,00 zł
szt.
CALIO nawóz wapniowy ze skorupiaków 0,5 l
CALIO nawóz wapniowy ze skorupiaków 0,5 l
65,00 zł 63,00 zł
szt.
The Total Humus kwasy humusowe 250 ml
The Total Humus kwasy humusowe 250 ml
59,00 zł 54,00 zł
szt.
Nature`s Sunshine WITAMINA D3 2000 jm tab. 60 szt
Nature`s Sunshine WITAMINA D3 2000 jm tab. 60 szt
70,00 zł 65,00 zł
szt.
ProBiotics ApiBioFarma probiotyk dla pszczół 1 l
ProBiotics ApiBioFarma probiotyk dla pszczół 1 l
59,40 zł 57,00 zł
szt.
Nature`s Sunshine CHLOROFIL w płynie do picia 476 ml
Nature`s Sunshine CHLOROFIL w płynie do picia 476 ml
79,00 zł 74,00 zł
szt.
KULE BOKASHI - ZESTAW 3 składniki - duży
KULE BOKASHI - ZESTAW 3 składniki - duży
251,80 zł 244,00 zł
szt.
AGRO-SORB L-amino+ aminokwasy 20 l
AGRO-SORB L-amino+ aminokwasy 20 l
520,00 zł 476,00 zł
szt.
REISHI PLUS LR grzybek długowieczności 30 szt
REISHI PLUS LR grzybek długowieczności 30 szt
129,00 zł 110,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium